هے رفـیق!
بغض هایم را مسخرہ نڪن!
بـہ سـہ نقطـہ هاے آخر حرف هایم نخند!
تمام زندگیم نقطـہ چین است!
اینها تمام نوشتـہ هاے تاریڪے ذهن و دنیاے من است…
اینجا ڪلبـہ ے وحشت من است! چرخ و فلڪ خاطرہ هاست…
سڪوت چشمها و سرسرہ ے بغض هاست…
در دنیاے تاریڪ و سیاـہ من خبرے از گل و درخت نیست!
روشنے نیست…
سیاهے مطلق است…!
دوست خوب من! 
سڪوت ڪن و رد شو!
چشمهایت را ببند تا تن لش زندگے مردہ ام را نبینی!
گوشهایت را بگیر تا صداے نالـہ ها و زجـہ زدن هایم را نشنوی!
در دنیاے من؛بے ڪسے دلتنگے و حسرت بیداد میڪند…!
اینجا من هستم و من و من!
اینجا بجز من و بغضهایم چیز دیگرے نیست! هیچے نگو… 
نخند…
اشڪ نریز… ترحم نڪن…
فقط رد شو

+